Betingelser

For at få dansk statsborgerskab skal du opfylde en række betingelser, fx vedrørende selvforsørgelse, beskæftigelse, ophold i Danmark, danskkundskaber og viden om Danmark.

Det er vigtigt, at du sørger for, at betingelserne er opfyldt, når du indsender din ansøgning. Ministeriet sætter ikke ansøgninger i bero med henblik på, at en ansøger efter indsendelse af en ansøgning opfylder betingelser i cirkulæreskrivelsen. Hvis der er krav, som du ikke mener, at du skal opfylde, skal du huske at skrive det i ansøgningen. Du skal også vedlægge eventuel relevant dokumentation.

Dispensation

Det er alene Folketingets Indfødsretsudvalg, der kan dispensere fra betingelserne i cirkulæreskrivelsen om naturalisation. Udlændinge- og Integrationsministeriet har således ikke mulighed for at give dispensation. Dispensation forudsætter derfor, at din sag bliver forelagt for udvalget.

Det bemærkes, at dispensation fra betingelserne i cirkulæreskrivelsen i alle tilfælde forudsætter, at et flertal i udvalget er indstillet på at meddele dispensation. Om det er tilfældet vil bero på en konkret og individuel vurdering af den enkelte ansøger.

Din sag kan blive forelagt for Folketingets Indfødsretsudvalg i følgende tilfælde:

Forelæggelse i medfør af cirkulæreskrivelsen

Det fremgår af cirkulæreskrivelsen om naturalisation, at din sag vil blive forelagt for Folketingets Indfødsretsudvalg i en række beskrevne situationer. Du kan læse mere om muligheden for at få din sag forelagt for Indfødsretsudvalget i medfør af cirkulæreskrivelsen under beskrivelsen af de enkelte betingelser.

Forelæggelse efter fast praksis

Efter fast praksis forelægger Udlændinge- og Integrationsministeriet derudover visse sager for Indfødsretsudvalget med henblik på udvalgets stillingtagen til, om der kan gives dispensation fra en eller flere betingelser, uden at det fremgår af cirkulæreskrivelsen. Ministeriet forelægger bl.a.  din sag hvis:

  • Du fejlagtigt har fået udstedt dansk pas eller har været registreret som dansk statsborger i CPR-registeret og derved berettiget kan have troet, at du var dansk statsborger. For ansøgninger modtaget i Udlændinge- og Integrationsministeriet efter den 22. oktober 2020 er det en betingelse, at du opfylder cirkulæreskrivelsens betingelser om ikke at have begået visse typer af kriminalitet. Der kan dispenseres fra alle andre betingelser.
  • Din ægtefælle er udsendt i offentlig tjeneste. Der kan dispenseres fra alle betingelser.

Du kan læse mere om muligheden for at få din sag forelagt for Indfødsretsudvalget efter fast praksis under beskrivelsen af de enkelte betingelser og emner.

Forelæggelse efter anmodning fra Folketingets Indfødsretsudvalg

Endelig er der mulighed for at få behandlet en sag i Folketingets Indfødsretsudvalg med henblik på eventuel dispensation, hvis Folketingets Indfødsretsudvalg har anmodet ministeriet om at få sagen forelagt for udvalget.

Det fremgår af den seneste indfødsretsaftale fra april 2021, at aftalekredsen anerkender, at enhver ansøger har mulighed for at få forelagt sin sag for Folketingets Indfødsretsudvalg med henblik på dispensation fra en eller flere betingelser, hvis et medlem af udvalget anmoder om det. Dispensation forudsætter i alle tilfælde, at et flertal i udvalget er indstillet på at meddele dispensation, og om det er tilfældet vil bero på en konkret og individuel vurdering af den enkelte ansøger.

Hvis du ønsker din sag forelagt for Indfødsretsudvalget, skal du selv tage kontakt til ét eller flere medlemmer af Folketingets Indfødsretsudvalg og anmode om dispensation. Der er ingen krav til, hvordan anmodningen skal se ud. Det bemærkes, at du ikke har krav på, at sagen bliver forelagt. Det vil være op til det enkelte medlem i udvalget, om medlemmet vil anmode om, at sagen skal forelægges for udvalget.