Repatriering

Repatriering er frivillig tilbagevenden til sit hjemland, tidligere opholdsland eller et land, hvortil man har nær familiemæssig tilknytning, med henblik på at tage varig bopæl.

Repatrieringsindsatsen skal medvirke til, at herboende udlændinge og danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab, som er omfattet af repatrieringsordningen, og ønsker at vende tilbage til hjemlandet, det tidligere opholdsland eller land, hvortil den pågældende har nær familiemæssig tilknytning, får den bedst mulige rådgivning og støtte til at kunne træffe beslutning om at vende tilbage.

Repatrieringsindsatsen skal ses i sammenhæng med den kommunale integrationsindsats, fordi et vellykket integrationsforløb, hvor personen har bevaret sin handleevne, ansvarlighed og engagement i uddannelse, arbejde og fritid, er et godt udgangspunkt for en tilbagevenden til hjemlandet.

Repatriering kan også være et godt alternativ til herboende udlændinge og danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab, der er dårligt integreret i det danske samfund, og for hvem repatriering derfor kan udgøre en mulighed for at etablere en bedre tilværelse.

Desuden kan herboende ældre udlændinge eller ældre danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab, der har opholdt sig i Danmark i en længere årrække, have et ønske om at tilbringe alderdommen i hjemlandet, det tidligere opholdsland eller land, hvortil de har nær familiemæssig tilknytning.

Ansøgningsproces

Det er kommunen, der træffer afgørelse i en ansøgning om repatrieringsstøtte. Ansøgningen om repatrieringsstøtte skal således indgives hos bopælskommunen.

Hvis du gerne vil have rådgivning om dine muligheder for at repatriere med støtte, kan du henvende dig til Dansk Flygtningehjælp, der varetager rådgivningsopgaven efter repatrieringsloven. Du kan læse mere her

I Hjemrejsestyrelsen er der etableret et repatrieringsteam, som bl.a. har til opgave at følge og understøtte kommunernes arbejde med repatriering ved kontinuerlig kontakt til og rådgivning af kommunerne, udvikle og udbrede værktøjer og metoder, opsamle viden og udbrede best practice, understøtte kommunerne i deres pligt til at vejlede om mulighederne for repatrieringsstøtte og facilitere tværkommunale netværksmøder. Du kan læse nærmere om ordningen og hvem der kan få repatrieringsstøtte her.

Tilbagebetaling af repatrieringsstøtte

Når man har gjort brug af repatrieringsordningen og er rejst tilbage til sit hjemland, tidligere opholdsland eller et land, hvortil man har nær familiemæssig tilknytning, med henblik på at tage permanent ophold, men senere gør brug af fortrydelsesretten, gælder nogle regler for tilbagebetaling af den modtagne støtte.

Tilfælde, hvor man skal tilbagebetale

Når man har fået udbetalt repatrieringsstøtte, skal kommunalbestyrelsen kræve, at man tilbagebetaler den støtte, man har modtaget, bl.a.:

- Hvis man afstår fra at repatriere, eller sagsbehandlingsforløbet bliver afbrudt på anden måde inden udrejse.

- Hvis man fortryder repatrieringen til sit hjemland, tidligere opholdsland eller et land, hvortil man har nær familiemæssig tilknytning, og vil gøre brug af fortrydelsesretten og rejser tilbage til Danmark.

- Hvis man har modtaget støtte til repatriering, men på ny indgiver ansøgning om opholdstilladelse i Danmark inden for de første 2 år efter udrejsen og i forlængelse heraf meddeles opholdstilladelse. (Tilsvarende gælder for danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab, inden den frist hvor man er ubetinget løst fra sit danske statsborgerskab).

Hvordan foregår tilbagebetalingsordningen?

Kommunalbestyrelsen fastsætter en afdragsordning beregnet ud fra betalingsevnen på baggrund af følgende tabel:

Ikke forsørgerpligt

Nettoindkomstinterval i kr. pr. år 23 pl

Forsørgerpligt

Procent

Procent

0

47.947

54.199

0

2

54.199

60.451

1

2

60.461

66.713

1

2

66.713

72.965

1

3

72.965

79.217

2

4

79.217

85.469

2

5

85.469

91.722

3

5

91.732

97.984

3

5

97.984

104.236

3

5

104.236

110.488

4

6

110.488

116.740

4

7

116.740

122.992

4

8

123.003

129.255

4

9

129.255

135.507

4

10

135.507

141.759

5

11

141.759

148.011

6

12

148.011

154.263

7

13

154.273

160.526

8

14

160.526

166.778

9

15

166.778

173.030

10

16

173.030

179.282

11

17

179.282

185.534

12

18

185.544

191.796

13

19

191.796

198.048

14

20

198.048

204.301

15

21

204.301

210.553

16

22

210.553

216.805

17

23

216.815

223.067

18

24

223.067

229.319

19

25

229.319

235.571

20

26

235.571

241.823

21

27

241.823

248.076

22

28

248.086

254.338

23

29

254.338

260.590

24

30

260.590

266.842

25

31

266.842

273.094

26

32

273.094

279.346

28

33

279.357

285.609

29

34

285.609

291.861

30

35

291.861

298.113

31

36

298.113

304.365

32

37

304.365

310.617

33

38

310.627

316.880

34

39

316.880

323.132

35

40

323.132

329.384

36

40

329.384

335.636

37

40

335.636

341.888

38

40

341.898

348.150

39

40

348.150

+ ∞

40

 

Love og regler

Her kan du finde love og regler om repatriering og reintegrationsbistand.

Bekendtgørelse af repatrieringsloven: LBK nr. 1270 af 11. september 2022

Bekendtgørelse om reintegrationsbistandens størrelse: BEK nr. 829 af 19. juni 2017

Bekendtgørelse om betingelserne for og fremgangsmåden ved udbetaling af reintegrationsbistand: BEK nr. 416 af 28. april 2014

Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes opkrævning af tilbagebetalingskrav efter repatrieringsloven: BEK nr. 1675 af 13. august 2021

Vejledning om repatrieringsloven: VEJ nr. 10044 af 2. december 2021